QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Xã Quỳnh Mỹ năm 2023
Ngày 02/02/2023

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Xã Quỳnh Mỹ năm 2023

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ QUỲNH MỸ

Số: 05/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quỳnh Mỹ, ngày 27 tháng 01 năm 2023


          3  

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Xã Quỳnh Mỹ năm 2023

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH MỸ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Công chức văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính xã Quỳnh Mỹ năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê Uỷ ban nhân dân xã, Trưởng các ban ngành đoàn thể  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                            

- Như Điều 3;                  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Lưu: VT, KSTTHC.

       

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Viết Chiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

Xà QUỲNH MỸ

Số: 01/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Quỳnh Mỹ,  ngày 27 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính Xã Quỳnh Mỹ năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã)

 
 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo chương trình cải cách hành chính của Chính Phủ trên địa bàn xã; giải quyết các TTHC đúng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, TTHC liên thông.

  • Đưa ra các phương án rút ngắn thời gian giải quyết TTHC hoặc cách làm hay góp phần nâng cao chất lượng cải cách TTHC.

- Nâng cao chất lượng niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

- Kiện toàn và nâng cao nghiệp vụ cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Yêu cầu.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời hạn quy định;

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp xã, các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC, trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền;

 - Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC;

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tổ chức, xây dựng năng lực thực hiện kiểm soát TTHC

2. Rà soát, đánh giá kiểm soát TTHC

3. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm nhiệm vụ Kiểm soát TTHC

4. Thực hiện niêm yết công khai TTHC

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

6. Công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC

7. Truyền thông về công tác KSTTC

8. Chế độ thông tin, báo cáo công tác KSTTHC

9. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

10. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

(Có Biểu Nội dung công việc KSTTHC chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trưởng các ban ngành đoàn thể; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này tại đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đúng quy định.

2. Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC được bố trí trong dự toán hàng năm của UBND cấp xã. Nội dung chi và mức chi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt định mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC.

3. Văn phòng UBND xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng, chấm điểm việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn xã theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của huyện./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Chiêu

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT TTHC

 

 

STT

Nhiệm vụ

Dự kiến kết quả

 công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị

phối hợp

1

TỔ CHỨC, XÂY DỰNG NĂNG LỰC  THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1.1

Ban hành kế hoạch công tác kiểm soát TTHC của địa phương

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND xã

 

Tháng  01/2023

1.2

Ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của cấp trên

Các văn bản hành chính

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Thường xuyên

1.3

Tiếp tục kiện toàn, công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp xã

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND xã

 

Khi có sự thay đổi về cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

2

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2.1

Phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023

Đóng góp ý kiến vào ban hành Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Tháng 02/2023

2.2

Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC.

 

UBND cấp xã rà soát, đánh giá TTHC năm 2023

Văn phòng UBND xã

Từ tháng 04/2023 đến hết tháng 8/2023

3

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

 

Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC

Cử cán bộ, công chức tham gia

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Trong năm 2023

4

THỰC HIỆN NIÊM YẾT CÔNG KHAI TTHC

 

Thực hiện niêm yết công khai TTHC

Niêm yết, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, trên Trang thông tin điện tử của huyện

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; cấp xã

 

Các ban ngành có liên quan

 

 

 

Thường xuyên

5

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

5.1

Công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC

Niêm yết thông tin, số điện thoại tiếp nhận, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Thường xuyên

5.2

Tiếp nhận và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của các cá nhân, tổ chức

Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Thường xuyên

5.3

 

 

Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Thường xuyên

6

CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TTHC

 

6.1

 

 

 

Kiểm tra việc tuân thủ TTHC và niêm yết công khai TTHC Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

Lập Kế hoạch kiểm tra và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Năm 2023

(Kiểm tra theo Kế hoạch  hoặc đột xuất)

6.2

Kiểm tra việc thực hiện, giải quyết TTHC và niêm yết công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn xã.

Lập kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra. Sau khi kiểm tra tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Trong năm 2023 (Kiểm tra theo Kế hoạch và kiểm tra đột xuất)

7

TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

7.1

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông về Kiểm soát TTHC

Quyết định của UBND xã, về ban hành Kế hoạch Truyền thông về công tác Kiểm soát TTHC năm 2023

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

 

Tháng 01/2023

7.2

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông về Kiểm soát TTHC của địa phương

Quyết định của CTUBND xã ban hành Kế hoạch Truyền thông về công tác Kiểm soát TTHC năm 2023

Văn phòng UBND xã

 

Quý I/2023

7.3

Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, đưa tin, bài, các hoạt động nổi bật trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

Các tin, bài về hoạt động kiểm soát TTHC

Đài Phát thanh xã

Các ban ngành có liên quan

 

Thường xuyên

8

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

8.1

Tổng hợp báo cáo thường kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát TTHC báo cáo UBND huyện

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Báo cáo Quý I, II, III; báo cáo năm hoặc đột xuất

8.2

Tổng hợp, đánh giá tình hiện thực hiện kiểm soát TTHC tại UBND xã

Báo cáo của UBND xã về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

Báo cáo Quý I, II, II; báo cáo năm hoặc đột xuất

8.3

Thực hiện chế độ báo cáo Hệ thống thông tin báo cáo của huyện

Báo cáo của UBND cấp xã

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

 

Thường xuyên

9

THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

9.1

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện và trả kết quả TTHC trên dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4

 

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

 

Thường xuyên

9.2

Tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

 

Báo cáo Quý I, II, III; báo cáo năm hoặc đột xuất

10

ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của UBND huyện

Phiếu tự đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

 

Thường xuyên

 

Tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành có liên quan

 

Báo cáo Quý I, II, III; báo cáo năm 2023

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 102
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác