Kế hoạch cải cách hành chính xã Quỳnh Mỹ
Ngày 02/02/2023

Kế hoạch cải cách hành chính xã Quỳnh Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH MỸ

Số:    /KH - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quỳnh Mỹ, ngày       tháng      năm 2023

KẾ HOẠCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ QUỲNH MỸ NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ “Ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030”;

Thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ, giai đoạn 2021-2030”. Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Mỹ xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1.1. Mục đích:

- Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính Phủ. Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được xây dựng trong Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, huyện. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ Cán bộ, Công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là Công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, chuyên nghiệp với phương châm “đơn giản – thân thiện – đúng hẹn” . Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết (TTHC).

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Nâng cao Chỉ số CCHC của UBND xã năm 2023 và những năm tiếptheo.

 

1.2. Yêu cầu:

- Xây dựng đội ngũ Cán bộ, Công chức tại cơ quan, đơn vị có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực hoàn thành công vụ. 100% Cán bộ, Công chức theo vị trí việc làm đạt tiêu chuẩn theo chức danh. Xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân. Đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa UBND xã với các cơ quan hành chính được trao đổi trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật). 100% Cán bộ, Công chức, sử dụng hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông trong công việc bảo đảm dữ liệu phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan.

- 100% các TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tại xã.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 100 %. Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CCHC NĂM 2023.

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC xã năm 2023. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản trong tổ chức thực hiện công tác CCHC. Nâng cao chất lượng việc tự kiểm tra, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện công tác CCHC tại địa phương.

- Đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền về Công tác CCHC, kết hợp thông tin tuyên truyền với các hoạt động thường xuyên của địa phương.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm theo đúng quy định.

2.2. Cải cách thể chế.

- Đẩy mạnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác rà soát, tự kiểm tra các văn bản Quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

- Đảm bảo tất cả TTHC được kiểm soát chặt chẽ và được niêm yết công khai, kịp thời, minh bạch, chính xác.

- Hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính liên thông, gắn kết mật thiết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

- Triển khai kịp thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Quy định của Trung ương, tỉnh, huyện, xã đến toàn thể Cán bộ, Công chức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

2.3. Cải cách thủ tục hành chính.

-Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các TTHC mới ban hành hoặc mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

-Tổ chức, thực hiện nghiêm túc các TTHC đã được công bố, niêm yết, công khai. Tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các TTHC của Cán bộ,Công chức. Tất cả các TTHC phải kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức, cá nhân dễ hiểu, dễ thực hiện.

-Tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, qua đó rà soát các quy định hành chính, TTHC không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

-Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết TTHC tại UBND xã.

2.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

- Sắp xếp bố trí đội ngũ Cán bộ, Công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng Cán bộ, Công chức theo số lượng biên chế và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện Công tác Cải cách tổ chức bộ máy.

- Tăng cường năng lực, trách nhiệm của đội ngũ Công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết các TTHC đảm bảo hiểu quả công việc.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa các Công chức, bộ phận trong tiếp nhận và giải quyết các TTHC.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân theo quy định.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND xã.

2.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức.

- Xây dựng đội ngũ Cán bộ, Công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của địa phương.

- Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của Cán bộ, Công chức.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức. Thực hiện tốtKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức theo đúng quy định.Để công tác đào tạo, bồi dưỡng mang lại lợi ích thiết thực, có hiệu quả. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ Cán bộ, Công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại Cán bộ, Công chức theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác quản lý Cán bộ, Công chức.

2.6. Cải cách tài chính công.

- Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong điều hành ngân sách, tập trung quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất của địa phương. Ưu tiên các nhiệm vụ chi liên quan đến con người, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, về tài chính công.

2.7. Hiện đại hóa hành chính nhà nước.

- Duy trì và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử xã Quỳnh Mỹ, trong đó chú trọng việc công bố danh mục và hướng dẫn quy trình thực hiện bộ TTHC.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành. Tập trung kiểm tra việc quản lý sử dung, ứng dụng CNTT tại đơn vị đặc biệt là việc ứng dụng vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã.

- Tiếp tục làm tốt công tác thu, chi ngân sách. Tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả mạng VP ĐTLT trong giao dịch văn bản hành chính nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Tăng cường việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 của UBND xã.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại cơ quan, sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính quyền điện tử trên địa bàn xã, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của UBND huyện, tỉnh nhằm phục vụ cho tổ chức, cá nhân theo đúng Kế hoạch.

- Đẩy mạnh việc ký số và trao đổi các văn bản của UBND xã trên môi trường mạng.

III. Tổ chức thực hiện.

3.1. Các giải pháp chủ yếu:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND và sự phốihợp của các tổ chức chính trị xã hội vào công tác CCHC.

- UBND xã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính đã đề ra. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Cải cách hành chính.

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Cán bộ, Công chức.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho Cán bộ, Công chức. Tập trung triển khai thông tin, tuyên truyền trên đài truyền thanh xã đến Cán bộ và nhân dân để hiểu rõ nội dung, nhiệm vụ CCHC. Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước làm cho Cán bộ, Công chức, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng về công tác CCHC. Đáp ứng nhu cầu nhận biết của các tầng lớp nhân dân về những kiến thức cơ bản của Công tác CCHC, góp phần thúc đẩy kinh tế -  xã hội của xã phát triển nhanh, bền vững.

3.2. Tổ chức thực hiện:

a. Ngành văn hóa – thông tin:

- Thực hiện việc tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã.Xây dựng các tin bài, thời gian tuyên truyền bám sát với chương trình, nhiệm vụ (CCHC) của xã.Thường xuyên kịp thời đưa tin tức, ý kiến của người dân về CCHC, nêu gương điển hình trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.Cập nhật tin tức, bài viết về hoạt động CCHC trên chuyên mục CCHC trên cổng thông tin điện tử của xã.

- Quản lý, duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử của xã, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, đầy đủ, chính xác. Hỗ trợ các lĩnh vực trong việc quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử.

b. Văn phòng Thống kê:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 theo quy định. Tổ chức triển khai toàn diện các nội dung Cải cách hành chính, khắc phục những mặt còn hạn chế vềCải cách hành chính tại cơ quan. Thực hiện đúng, đủ và tập trung cao đối với các nhiệm vụ trọng tâm. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định của UBND huyện.Phối hợp với các lĩnh vực có liên quan tổ chức lấy ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính và trong việc giải quyết TTHC.

- Thực hiện áp dụng chữ ký số trong ký duyệt văn bản của người có thẩm quyền.Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.Kiểm tra, hướng dẫn về quy trình tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại UBND xã đảm bảo thống nhất trên địa bàn toàn xã.

d. Lĩnh vực Tư pháp:

- Theo dõi việc thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật. Theo dõi phát hiện kịp thời những văn bản ban hành không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn. Kịp thời kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đúng quy định.Phối hợp với các lĩnh vực có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thể chế. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế.

e. Tài chính - Kế toán xã:

- Chủ trì, phối hợp với các lĩnh vực có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công.Đề nghị các ban ngành, đoàn thể của xã, các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn xã chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để cùng phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả vềUBND xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Trên đây là Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của UBND xã Quỳnh Mỹ. Các ban ngành căn cứ Kế hoạch này cụ thể hóa bằng các công việc để tổ chức thực hiện, báo cáo đánh giá và định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm gửi văn phòng UBND xã để theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);

- TT Đảng Ủy, HĐND, UBND xã;

- UB MTTQ VN xã;

- Các Ban ngành, đoàn thể của xã;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Viết Chiêu

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 79
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác