Tin trong huyện
24/04/2020
Chiều ngày 09/4/2020, sau khi Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 kết thúc, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 37 điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn huyện để quán triệt thống nhất một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.