Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 26/11/2021

Lịch sử Việt Nam ta là thiên lịch sử hào hùng về dựng nước và giữ nước; ngay từ trong buổi bình minh lịch sử, sức mạnh của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đã được xây dựng nên trên cơ sở cộng đồng đoàn kết, quốc gia thống nhất của người bản địa, đã tạo cho cộng đồng người Việt có sức mạnh để chiến thắng giặc ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên. Từ đó trải qua hơn ngàn năm lịch sử, vận nước có lúc thăng trầm, song lòng yêu nước, sự gắn kết cộng đồng từ trong  truyền thuyết Thánh Gióng, cho đến tuyên ngôn hào hùng “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” đã thể hiện tinh thần quật khởi, sức sống mãnh liệt và năng lực sáng tạo phi thường của nhân dân ta; Khẳng định đoàn kết, yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta.
  Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước; nhận thức „Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" và vận dụng nhất quán quan điểm“dân là gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”,  90 năm trước đây, chỉ sau 9 tháng Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, ngày 18-11-1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận TQ Việt Nam. Nhiều tên gọi được thay đổi để phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử cách mạng, song sứ mệnh lịch sử của Mặt trận Tổ quốc luôn thống nhất nội hàm tập hợp, đoàn kết toàn dân thực hiện mục  tiêu độc lập dân tộc và CNXH.
Với sứ mệnh lịch sử của mình, Hội Phản đế đồng minh, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận phản đế, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp các tầng lớp Nhân dân; liên minh các đảng phái yêu nước và các tổ chức cứu quốc; đoàn kết, động viên toàn dân anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân xâm lược, góp phần quan trọng, quyết định thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đất nước mới độc lập, buổi đầu khó khăn chồng chất khó khăn, Các tầng lớp nhân dân tiếp tục Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt để vừa dựng xây hậu phương vừa tham gia đánh thực dân Pháp. Chiến thắng vang dội Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” một lần nữa khẳng định sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường của muôn triệu nhân dân các dân tộc Việt nam với những hình ảnh chân thực, đi vào cảm xúc mỗi người của nhà thơ Tố Hữu: Dốc Pha Đin chị gánh, anh thồ; Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát; Dù bom đạn xương tan thịt nát; Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh”
Khẳng định giá trị truyền thống của dân tộc đã được kiểm nghiệm qua lịch sử đấu tranh; Tại Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời hiệu triệu toàn dân: "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Lời hiệu triệu của Người lập tức vang vọng khắp non sông;  tiếp tục nhân lên sức mạnh dân tộc để chiến chiến đấu và chiến thắng với tinh thần „ Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí MinhMặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân dân và quân đội ta đánh thắng đế quốc xâm lược bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhất là qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Hiến pháp và các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay luôn khẳng định vị trí mang tầm chiến lược của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị - bởi Mặt trận là hình thức tập hợp lực lượng, là trung tâm của đại đoàn kết dân tộc. Trên tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng vào tạo dựng và phát triển các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Góp phần hoàn thiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Góp phần xây dựng tổ chức bộ máy Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh

Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202111/Images/z2964933820084-8fa31a213d51065e0a255c710b2ef065-20211126091458-e.jpg

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tự hào về nhũng đóng góp tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận Quỳnh Mỹ trong xây dựng, gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc; gắn với tập hợp, đoàn kết, phát huy trụ cột sức mạnh quần chúng nhân dân để thực hiện mục tiêu đổi mới và xây dựng quê hương Quỳnh Mỹ. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên của mình tiếp tục nâng cao vai trò để xây dựng, củng cố và mở động khối đại đoàn kết; nhân lên lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm trong mỗi con người, tạo động lực mới hơn, mạnh mẽ hơn cho công cuộc đổi mới và phát triển. Các nội dung hoạt động trọng tâm của Mặt trận các cấp trong giai đoạn mới được xác định là:
1.Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân; cùng toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tạo nguồn sức mạnh tổng hợp, phát huy  nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách. Trước mắt, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Nổ lực đổi mới  nội dung hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân nhằm  đưa  các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.  Tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong xã hội hướng đến thực hiện có hiệu quả cuộc vận động  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  phong trào ”cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và nhiều cuộc vận động, phong trào lớn của Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động.
3. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân; hát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; mở rộng, phát quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 
4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân theo tinh thần“chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, nhằm phát huy lòng yêu quê hương đất nước của Nhân dân, tạo mối quan hệ hài hoà với Nhân dân nước bạn Lào; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia bình yên.
5. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, khu dân cư và hộ gia đình; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình, tận tâm phục vụ Nhân dân, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao.


Tổng lượt xem bài viết là: 363
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác