KẾ HOẠCH Quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ thích ứng linh hoạt, hiệu quả  với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới,  hạt nhân là Mô hình Tổ Covid-19 cộng đồng 
Ngày 22/10/2021

UBND TỈNH THÁI BÌNH 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH COVID-19

Số:         /KH-BCĐ
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
                        
         
     Thái Bình, ngày       tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ thích ứng linh hoạt, hiệu quả 
với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, 
hạt nhân là Mô hình Tổ Covid-19 cộng đồng 

    
Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 28/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Để tiếp tục hoàn thiện hoạt động, tăng cường vai trò, nhiệm vụ của Tổ tự quản (Tổ Covid-19) trong quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ tại cộng đồng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình xây dựng và triển khai Kế hoạch “Quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ thích ứng linh hoạt, hiệu quả với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hạt nhân là Mô hình Tổ Covid-19 cộng đồng”, cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”; 
- Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19”; 
- Quyết định số 5350/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”;
- Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống dịch Covid-19;
- Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị;
- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
Củng cố, kiện toàn Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, bao gồm: Các thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, đơn vị, trường học... nhằm quản lý, giám sát kịp thời, đầy đủ về di biến động dân cư và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, góp phần xây dựng ‘Pháo đài phòng, chống dịch” ở cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 
1.2. Mục tiêu cụ thể
- 100% thôn, tổ dân phố; cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, trường học... (gọi chung là đơn vị) củng cố, kiện toàn Tổ Covid-19 cộng đồng, là cầu nối với cơ quan y tế, chính quyền địa phương trên địa bàn để giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tới từng khu, cụm dân cư, hộ gia đình, từng người dân; tổ, dây chuyền sản xuất, người lao động; các bộ phận, phòng, ban, khoa, lớp học, học sinh, sinh viên; giúp cho các đối tượng nắm chắc các thông tin, quy định về phòng, chống dịch và tự giác, phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. 
- 100% Tổ Covid-19 cộng đồng xây dựng chức năng nhiệm vụ của Tổ, nhóm và vai trò, trách nhiệm của từng thành viên tham gia.
- 100% trường hợp nguy cơ với Covid-19 trên địa bàn được phát hiện kịp thời trong vòng 24 giờ kể từ khi về, đến địa bàn để quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
2. Yêu cầu
- Mô hình Tổ Covid-19 cộng đồng được củng cố, kiện toàn triển khai đồng loạt để tạo sự đồng bộ, thống nhất, khép kín trong giám sát phát hiện dịch tới người dân trong cộng đồng trên toàn tỉnh; vừa làm vừa rút kinh nghiệm và bổ sung hoàn thiện.
- Tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện vì cộng đồng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, trường học và sự chỉ đạo chuyên môn của cơ quan y tế địa phương (trạm y tế xã, phường, thị trấn…).
- Mỗi thành viên của Tổ Covid-19 cộng đồng, các tình nguyện viên phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và là hình mẫu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG
1. Đối với xã, phường, thị trấn: 
- Mỗi thôn, tổ dân phố rà soát, củng cố, kiện toàn 01 Tổ Covid-19 cộng đồng và không quá 15 người mỗi tổ; trong đó phân thành các nhóm giám sát hộ gia đình, mỗi nhóm bố trí từ 02 - 03 người (01 nhóm trưởng), giám sát từ 40-60 hộ; mỗi người giám sát từ 20-30 hộ (tùy vào điều kiện thực tế, điều chỉnh số hộ được giám sát cho phù hợp). 
- Thành phần nòng cốt là trưởng, phó thôn/tổ dân phố, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; cán bộ công tác mặt trận, y tế thôn, công an viên, đoàn viên thanh niên...
2. Đối với các cơ sở sản xuất: 
- Bố trí Tổ Covid-19 cộng đồng theo các tổ, chuyền, phân xưởng, phòng, ban, bộ phận…(có thể riêng biệt hoặc kết hợp hoặc toàn cơ sở sản xuất nếu số lượng ít); trong đó mỗi nhóm bố trí từ 02 - 03 người (01 nhóm trưởng), mỗi người giám sát từ 30-50 người. 
- Thành phần nòng cốt là trưởng hoặc phó các tổ, chuyền, phân xưởng, phòng, ban, bộ phận (tổ tưởng, tổ phó do người đứng đầu cơ sở sản xuất quyết định).
3. Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học:  
- Bố trí Tổ Covid-19 cộng đồng theo các ban, khoa, phòng, bộ phận, bộ môn, tổ chuyên môn... (có thể riêng biệt hoặc kết hợp hoặc toàn đơn vị nếu số lượng ít); trong đó mỗi nhóm bố trí từ 02 - 03 người (01 nhóm trưởng), mỗi người giám sát từ 30-50 người. 
- Thành phần nòng cốt là trưởng hoặc phó các ban, khoa, phòng, bộ phận, bộ môn, tổ chuyên môn...và các tổ chức đảng, cựu chiến binh, công đoàn, đoàn thanh niên, cán bộ y tế cơ, quan đơn vị... (tổ tưởng, tổ phó do người đứng đầu đơn vị quyết định).
* Ghi chú: Đối với địa phương, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, trường học: Ngoài thành phần nòng cốt, các thành phần khác có thể là: công an viên (dân quân tự vệ) thôn, chi hội trưởng phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, giáo viên, đảng viên, các đoàn viên, sinh viên, học viên tích cực; nơi có cơ sở y tế đủ năng lực hoạt động thì gắn hoạt động Tổ Covid-19 cộng đồng trong hoạt động y tế đã có.   
4. Thẩm quyền thành lập và điều hành hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng: 
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đứng đầu cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, trường học quyết định thành lập Tổ Covid-19 cộng đồng. 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường, thị trấn; các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, trường học trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng. 
IV. NHIỆM VỤ, PHƯƠNG THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Nhiệm vụ của Tổ Covid-19 cộng đồng 
- Hàng ngày nắm bắt thông tin về tình hình di biến động dân cư; cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên… liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị phụ trách; mỗi thành viên, mỗi nhóm tiến hành giám sát theo nguyên tắc “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” của các gia đình, các cá nhân được phân công phụ trách.
- Thông qua giám sát để phát hiện, ghi nhận, xác minh ban đầu các đối tượng có nguy cơ với Covid-19 như: xuất hiện người có ho, sốt, khó thở...; người bệnh/nghi bệnh Covid-19; người tiếp xúc với người bệnh (F1, F2..); người đến, về địa phương trong vòng ít nhất 14 ngày qua, nhất là người từ các tỉnh, thành phố, địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo quy định về địa bàn.
- Các thông tin giám sát được ghi nhận, báo cáo nhanh và báo cáo hàng ngày về các đầu mối của nhóm, Tổ Covid-19 cộng đồng để kịp thời xử lý.
- Thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động các gia đình và người dân ở cộng đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân và tự nguyện, tự giác thực hiện nghiêm túc các biện pháp, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động chung tay phòng, chống dịch với tinh thần “Mỗi người dân là chiến sĩ; người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể”.
- Nắm bắt, phản hồi các thông tin liên quan khác đến dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị (kể cả không thuộc diện phụ trách).
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.
2. Phương thức hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng 
- Có quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ, nhóm và mỗi thành viên tới từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, hộ gia đình; các tổ, chuyền, phân xưởng, phòng, ban, bộ phận..., người lao động; các ban, khoa, phòng, bộ phận, bộ môn, tổ chuyên môn, lớp học... (gọi chung là địa bàn quản lý) và các cá nhân.
- Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng có trách nhiệm phân công cụ thể địa bàn phụ trách cho từng nhóm, từng thành viên, từng hộ gia đình, cá nhân thuộc diện quản lý (lập sổ theo dõi, ghi nhận thông tin theo biểu mẫu), trong đó:
+ Tổ trưởng: Phụ trách chung, các nội dung về thông tin báo cáo, dự họp giao ban cùng y tế cơ sở.
+ Tổ phó phụ trách công tác thông tin tuyên truyền. 
+ Nhân viên y tế phụ trách công tác chuyên môn về y tế.   
+ Công an viên (dân quân tự vệ) phụ trách nội dung liên quan về an ninh trật tự.  
3. Nội dung hoạt động 
3.1. Khi chưa có ca bệnh Covid-19 tại địa bàn quản lý
a) Hoạt động giám sát chủ động
- Thống kê rà soát toàn bộ công dân thuộc diện quản lý đang sống, học tập, làm việc tại tỉnh ngoài nhất là các trường hợp nguy cơ cao (gồm: lái xe liên tỉnh, người thường xuyên ra tỉnh ngoài, công việc thường xuyên tiếp xúc với người tỉnh ngoài..) và số công dân hiện đang có mặt trên địa bàn quản lý.
- Hàng ngày cập nhật toàn bộ di biến động dân cư trên địa bàn phụ trách. Đặc biệt chú trọng các trường hợp người từ tỉnh ngoài đến, về địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố, địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội.
- Phối hợp với cơ quan y tế xác minh thông tin dịch tễ, lịch trình di chuyển, làm việc của các đối tượng nguy cơ thuộc địa bàn quản lý khi có yêu cầu.
- Phối hợp thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ hoạt động cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của các đối tượng nguy cơ.
- Chủ động kịp thời phát hiện các trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, khó thở... người bệnh/nghi bệnh Covid-19, F1, F2, người từ vùng dịch đến, về tỉnh… tại các hộ gia đình, nơi làm việc, nơi lưu trú... báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để kịp thời quản lý, lập danh sách, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tư vấn, hướng dẫn đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh.
- Phát hiện kịp thời các trường hợp nguy cơ không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, các trường hợp không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, người đứng đầu đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Phối hợp trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
b) Hoạt động thông tin tuyên truyền
- Tổ chức thông tin tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền người dân vận động người thân không trở về địa phương cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát, trường hợp thực sự cần thiết phải thông báo sớm kế hoạch thời gian trở về địa phương để có phương án tiếp nhận, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Thông báo cụ thể thông tin về trường hợp, thời gian áp dụng các biện pháp cách ly của các trường hợp nguy cơ để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, không gây hoang mang trong cộng đồng, phối hợp giám sát quản lý hoạt động cách ly có hiệu quả.
- Cung cấp số điện thoại liên lạc, Zalo (nếu có) của Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn tới từng hộ gia đình, cá nhân để thuận tiện cho việc khai báo, cung cấp thông tin hoặc yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết.
c) Hoạt động ghi nhật ký và thông tin báo cáo
- Mỗi thành viên của Tổ Covid-19 cộng đồng đều thực hiện ghi chép sổ nhật ký công việc hàng ngày (theo biểu mẫu) và ghi nhận các thông tin liên quan để báo cáo theo quy định.  
- Báo cáo định kỳ: 
+ Hàng ngày mỗi thành viên báo cáo thông tin về cho nhóm trưởng trước 16 giờ; Nhóm trưởng tập hợp, báo cáo toàn bộ thông tin trên địa bàn phụ trách về Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng trước 17 giờ, tổng hợp báo cáo về cơ quan y tế địa phương để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, người đứng đầu đơn vị. 
+ Các thông tin cần báo cáo là: Di biến động dân cư, danh sách các trường hợp từ các địa phương khác về địa bàn và các thông tin kèm theo (theo biểu mẫu chung được cung cấp). Các thông tin quan trọng cần được phản hồi và xử lý ngay. 
- Báo cáo đột xuất: Khi ghi nhận người có (ho, sốt, khó thở..), người bệnh/nghi bệnh Covid-19 và F1, F2; người từ các tỉnh, thành phố, địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội đến, về địa bàn...; người đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng có triệu chứng bất thường sức khỏe; các trường hợp không tuân thủ các biện pháp cách ly y tế theo quy định.
- Hình thức thông tin giữa các thành viên trong nhóm, nhóm trưởng với tổ trưởng và tổ trưởng với cơ quan y tế địa phương hay giữa các nhóm, tổ... có thể linh hoạt thông qua báo cáo bằng văn bản, Email, điện thoại, tin nhắn, nhóm zalo (khuyến khích)… để tăng cường sự tương tác, phản hồi thông tin.

d) Thực hiện chế độ giao ban 
- Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia giao ban hàng tuần với Trạm y tế xã, phường, thị trấn, bộ phận y tế của đơn vị (nếu có).
- Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng chủ động giao ban, trao đổi, thống nhất công việc hoạt động với các thành viên trong tổ.
3.2. Khi có ca bệnh cộng đồng (F0 và các F1, F2..) hoặc phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định:
Duy trì các hoạt động như trong tình huống 1 đồng thời có thể bổ sung thêm một số nhiệm vụ sau:
- Tham gia với các cơ quan y tế thực hiện điều tra truy vết các trường hợp F0, F1, F2.. và hoạt động chăm sóc y tế trong vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách.
- Thực hiện các nội dung tuyên truyền bổ sung tại vùng phong tỏa, cách ly.
- Tham gia hỗ trợ hoạt động lấy mẫu xét nghiệm khi được yêu cầu (các thành viên có chuyên môn y tế hoặc đủ khả năng có thể được huấn luyện tham gia lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19).
- Tham gia hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách.
- Tham gia hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.
4. Thực hiện nội dung phòng tránh lây nhiễm cho Tổ Covid-19 cộng đồng:
- Trong quá trình làm nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch; hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần với các trường hợp nguy cơ và người dân; nếu trong trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc thì yêu cầu trường hợp nguy cơ và người dân phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét. 
- Đối với khẩu trang y tế, găng tay, đồ bảo hộ dùng một lần phải thay thế mới sau khi sử dụng, đối với khẩu trang vải phải giặt trước khi tái sử dụng.
- Các vật dụng tái sử dụng khác phải được vệ sinh khử khuẩn theo quy định.
- Toàn bộ Tổ Covid-19 cộng đồng được trang bị các phương tiện, vật tư bảo hộ cần thiết; ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19.
- Yêu cầu trang bị phương tiện, vật tư thực hiện hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng:
+ Trong tình huống chưa ghi nhận ca bệnh cộng đồng tại địa phương thì trang bị: Sổ Giám sát phòng, chống Covid-19 cộng đồng và biểu mẫu báo cáo; khẩu trang y tế, khẩu trang vải, dung dịch sát khuẩn tay nhanh theo định mức.  
+ Trong tình huống khi có dịch: Bổ sung các loại vật tư khác theo yêu cầu của cơ quan y tế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thành viên như: Kính chắn giọt bắn, quần áo bảo hộ, khẩu trang N95 và các trang bị phương tiện cần thiết khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh:
- Chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch “Quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ thích ứng linh hoạt, hiệu quả với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hạt nhân là Mô hình Tổ Covid-19 cộng đồng” và chỉ đạo,  triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, hỗ trợ hoạt động của các địa phương, đơn vị để đạt được mục tiêu, yêu cầu.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào các nội dung hoạt động, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong ngành; chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch trên toàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Căn cứ vào Kế hoạch này và thực tế của địa phương để chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể và chỉ đạo, triển khai thực hiện tới 100% xã, phường, thị trấn, đơn vị trên địa bàn trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.
-  Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, nội dung cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá; bố trí đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng đạt mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả cao.
- Cập nhật thông tin, định kỳ báo cáo hoạt động về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
3. Sở Y tế: 
- Có trách nhiệm xây dựng hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo cho Tổ Covid-19 cộng đồng (làm kế hoạch in ấn và cung cấp cho từng Tổ Covid-19 cộng đồng).
- Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo các hoạt động trên toàn tỉnh về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện,  thành phố, các đơn vị y tế liên quan hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tới 100% các Tổ Covid-19 cộng đồng.
- Xây dựng các chỉ số hoạt động, đánh giá hoạt động để triển khai thực hiện tới các Tổ Covid-19 cộng đồng và chủ trì tổ chức đánh giá hiệu quả của Mô hình hoạt động Tổ Covid-19 cộng đồng.
- Chỉ đạo các đơn vị đầu mối các tuyến (tỉnh, huyện, xã) cập nhật thông tin, định kỳ báo cáo hoạt động về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.
4. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an cấp huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ và tham gia, hỗ trợ triển khai thực hiện hoạt động của các Tổ tự quản (Tổ Covid-19 cộng đồng).
5. Ủy ban nhân dân cấp xã:
- Trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch của huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới 100% các thôn, tổ dân phố, các đơn vị trên địa bàn để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.
- Rà soát, kiện toàn quyết định thành lập các Tổ Covid-19 cộng đồng tại địa phương và ban hành quy chế, quy định hoạt động.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hoạt động thường xuyên; bố trí đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng tại địa phương.
- Cập nhật thông tin, định kỳ báo cáo hoạt động về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện.
6. Các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn tỉnh:
- Trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch của ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện.
- Rà soát, kiện toàn quyết định thành lập các Tổ Covid-19 cộng đồng tại đơn vị và ban hành quy chế, quy định hoạt động.
- Cập nhật thông tin, định kỳ, đột xuất báo cáo hoạt động về đơn vị đầu mối.
7. Các sở, ngành liên quan: Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể theo ngành, lĩnh vực quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung liên quan đảm bảo hiệu quả. 
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể các nội dung và vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch của địa phương, đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch “Quản lý, giám sát đối tượng nguy cơ thích ứng linh hoạt, hiệu quả với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hạt nhân là Mô hình Tổ Covid-19 cộng đồng”; yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin, phản ánh về  Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo PCD Covid-19 của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, VX, TH.    TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Thị Bích Hằng

           

 

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 349
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác