Chuyển đổi số
05/10/2023
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023.
20/07/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của xã Quỳnh Mỹ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
20/07/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của xã Quỳnh Mỹ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.