Hội đồng nhân dân
  • Phạm Hữu Hiệu

    Chức vụ:Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 097198486

  • Nguyễn Phú Giảng

    Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0974749325

Chức năng và nhiệm vụ

- HĐND xã ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐND xã

-  Quyết định biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu tham nhũng trong phạm vi phân quyền. Biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn;

-  Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND xã. Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã.

- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Dự toán thu chi ngân sách xã, điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết. Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư trương chương trình dự án của xã trong phạm vi được  phân quyền

- Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã. Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND cùng cấp, ban của HĐND cấp mình. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp.

- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu

- Bãi nhiệm đại biểu HĐND xã và chấp nhận việc đại biểu HĐND xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

- Bãi bỏ 1 phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, chủ tịch UBND xã