Tuyên truyền
22/05/2023
Quyết định kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật
18/04/2023
Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử
22/03/2023
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
22/03/2023
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA XÃ QUỲNH MỸ NĂM 2023
16/03/2023
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Quỳnh Mỹ  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
02/02/2023
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Xã Quỳnh Mỹ năm 2023
02/02/2023
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
02/02/2023
Kế hoạch cải cách hành chính xã Quỳnh Mỹ
15/12/2022
DANH SÁCH TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP CỦA UBND CÁC XÃ
15/12/2022
HƯỚNG DẪN Của Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Quỳnh Mỹ Về việc tải và cài đặt phần mềm “Công dân số Thái Bình”