Quyết định kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật
Ngày 22/05/2023

Quyết định kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật

Media/77_QuynhMy/FolderFunc/202305/Documents/thuy-20230522043159-e.pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUỲNH MỸ

 

Số:    /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Quỳnh Mỹ, ngày 15 tháng 05  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ QUỲNH MỸ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012

Căn cứ thông tư số 10/2016/TT-BTP, ngày 22/7/2016 của bộ tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Thực hiện công văn số 13/TP ngày 11/5/2023 của phòng tư pháp huyện Quỳnh Phụ về việc rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, thị trấn.

Xét đề nghị công chức tư pháp hộ tịch xã.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn công nhận các ông (bà) có tên sau là Tuyên truyền viên pháp luật xã có danh sách kèm theo:

 

         

1

Ông Nguyễn Văn Đoài

- Phó chủ tịch UBND xã

2

Bà Vũ Thị Thúy

- Công chức tư pháp – hộ tịch

3

Ông Nguyễn Văn Hà

- Trưởng công an xã 

4

Ông Phạm Khắc Toản

- Công chức VPUBND xã

5

Ông Nguyễn Viết Hiệu

- Báo cáo viên đảng bộ xã

6

Ông Bùi Xuân Trường

- Chủ tịch UBMTTQ xã

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của tuyên truyền viên pháp luật xã thực hiện theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Công chức văn phòng – thống kê, công chức tư pháp hộ tịch và các ông bà có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Phòng tư pháp huyện (để báo cáo)

- Văn phòng UBND xã

- Như điều 1

- Lưu: VT-NV

CHỦ TỊCH

 

 

                  Nguyễn Viết Chiêu

 


Tổng lượt xem bài viết là: 22
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác