KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Ngày 02/02/2023

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH MỸ

Số:    /KH - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quỳnh Mỹ, ngày      tháng       năm 2023

KẾ HOẠCH
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch truyền thông về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, đồng thời để công tác Cải cách hành chính năm 2023 của xã Quỳnh Mỹ được tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao. Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Mỹ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1.1. Mục đích:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ xã đến cơ sở, các ngành, các đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC đã đề ra.Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện Cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến đến Cán bộ, Công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước nói chung và của xã Quỳnh Mỹ nói riêng.Xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện công tác Cải cách hành chính đạt hiệu quả cao.

- Tạo điều kiện tốt nhất để công tác Cải cách hành chính của địa phương đi đúng lộ trình và đạt được kế hoạch đã đề ra. Qua đó giúp nâng cao chỉ số CCHC và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

1.2 Yêu cầu:

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, đầy đủ. Đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung. Kết hợp các hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mạng lại hiệu quả cao.

- Bám sát nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, huyện năm 2023. Lựa chọn hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền thích hợp tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quảtheo đúng chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Công tác tuyên truyền phải gắn với Kế hoạch Cải cách hành chính của xã năm 2023.

- Tuyên truyền về CCHC phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các cơ quan nhà nước cấp trên.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền.

2.1. Đối tượng:

Cán bộ, Công chức, viên chức của địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

2.2. Nội dung:

a) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vềcông tác Cải cách hành chính.

b) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của UBND xã gồm 06 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính nhà nước.

e) Tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và đặc biệt là công tác Cải cách hành chính của địa phương. Chú trọng tới việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Phổ biến bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện, xã được công bố theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phổ biến các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, hộ tịch, hộ khẩu.

e)Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; trách nhiệm của Cán bộ, Công chức, trong giải quyết công việc của người dân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định khi giải quyếtTTHC.

f) Những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính của địa phương. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác Cải cách hành chính. Phê phán những biểu hiện tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

g) Tuyên truyền về công tác xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang là xu thế của thời đại công nghệ. Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Phát triển Chính quyền điện tử làm nền tảng hướng tới Chính quyền số được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững.

2.3. Hình thức tuyên truyền.

a) Thông tin tuyên truyền về công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử của xã...

- Tăng cường đưa tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung liên quan đến kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công tác Cải cách hành chính.

b) Lồng ghép nội dung Cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã, các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho Cán bộ, Công chức và các tầng lớp nhân dân.

c) Công khai các thủ tục hành chính.

- Niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính được công bố, sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ.

d)Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội thông tin, tuyên truyền.

- Cách thức: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính, lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả trong đoàn viên, hội viên thông qua các hội nghị, các buổi nói chuyện chuyên đề.

III. Tổ chức thực hiện.

3.1. Các ban ngành chuyên môn bám sát tình hình và nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC đã được giao, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác CCHC đến từng đối tượng có liên quan trong quá trình giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.2. Giao Văn phòng Thống kê theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung của kế hoạch này. Tổng hợp, tham mưu, báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền CCHCcủa xã theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3.3. Giao bộ phận Văn hóa - thông tin, Đài truyền thanh của xã chủ động mở, tiếp âm các chuyên mục tuyên truyền của tỉnh, huyện về công tác Cải cách hành chính và đưa tin bài về thực hiện công tác Cải cách hành chính của địa phương.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính của UBND xã Quỳnh Mỹ năm 2023, UBND xã yêu cầu các ban, ngành, thuộc UBND xã, Cán bộ, Công chức UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng Ủy, HĐND xã;

- Các ngành UBND xã;

- UB MTTQ VN, các đoàn thể chính trị xã hội xã;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Viết Chiêu

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 25
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác