KẾ HOẠCH Truyền thông về Chuyển đổi số xã Quỳnh Mỹ giai đoạn 2023 – 2025
Ngày 18/08/2023

KẾ HOẠCH Truyền thông về Chuyển đổi số xã Quỳnh Mỹ giai đoạn 2023 – 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH MỸ

 

Số: 20/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quỳnh Mỹ, ngày 28 tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH
Truyền thông về Chuyển đổi số xã Quỳnh Mỹ
giai đoạn 2023 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 24/7/2023 của UBND huyện Quỳnh Phụ, ban hành Kế hoạch truyền thông về Chuyển đổi số huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023 – 2025. UBND xã Quỳnh Mỹ ban hành Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn xã giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ,công chức, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.Để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tuyên truyền về chuyển đổi số để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội.Nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

2. Yêu cầu.

- Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

- Hằng năm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10) để nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân.

- Xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của xã.

II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền.

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.

- Thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh, của huyện, như: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Thái Bình của huyện Quỳnh Phụ và của UBND xã hằng năm.

- Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số. Kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số ở các đơn vị, địa phương.

2. Hình thức tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, Đài truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử của xã và các kênh, nền tảng khác.

- Tổ chức in tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, in, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số 10-10 hằng năm.

- Tuyên truyền thông qua cuộc họp giao ban hàng tuần, các hội nghị từ xã đến cơ sở thôn.

3. Kính phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Công chức Văn phòng Thống kê

- Tham mưu, chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, việc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND xã và cơ quan cấp trên về kết quả triển khai các nhiệm vụ.

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, chính quyền số để các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn xã tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số của địa phương.

- Hằng năm, tham mưu UBND xã Kế hoạch và triển khai Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn xã theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2. Tổ Công nghệ số cộng đồng xã, thôn.

Phát huy vai trò đi đầu trong công tác Chuyển đổi số tại địa phương, tuyên truyền sâu rộng về các nội dung cơ bản của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến cộng đồng dân cư. Hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia công tác Chuyển đổi số tại địa phương.

3. Công chức Tài chính - Kế toán.

Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Đài truyền thanh xã.

Phối hợp với bộ phận có liên quan, xây dựng tin bài, đưa tin vềChuyển đổi số trên hệ thống Đài Truyền thanh. Tích cực viết tin bài về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của xã. Nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

5. Các tổ chức Chính trị xã hội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai tuyên truyền về chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, các thành viên, hội viên thuộc tổ chức mình với các hình thức phù hợp, thiết thực.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025 của UBND xã Quỳnh Mỹ.Yêu cầu các bộ phận có liên quan, các ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- UB MTTQ VN xã;

- Các tổ chức chính trị xã hội;

- Tổ Công nghệ số CĐ xã, thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Viết Chiêu

 


Tổng lượt xem bài viết là: 21
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác