KẾ HOẠCH Hoạt động của Tổ Công nghệ số Cộng đồng xã Quỳnh Mỹ năm 2023.
Ngày 20/07/2023

KẾ HOẠCH Hoạt động của Tổ Công nghệ số Cộng đồng xã Quỳnh Mỹ năm 2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH MỸ

 

Số: 17 /KH - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quỳnh Mỹ, ngày 12 tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH
Hoạt động của T
ổ Công nghệ số Cộng đồng xã Quỳnh Mỹ năm 2023.

I. MỤC TIÊU:

Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Quỳnh Mỹ tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, các bộ phận, các ngành chuyên môn có liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số năm 2023.

Qua đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng, cụ thể như sau:

1.1. Chính quyền số:

100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của huyện, của tỉnh và cơ sở dữ liệu Quốc gia.

100% Cán bộ, Công chức, các ban ngành đoàn thể triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

30% thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công, 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trên 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, trên 30% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ xa.

90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

Áp dụng việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Hệ thống đài truyền thanh xã lắp đặt và sử dụng bộ thu phát sóng truyền thanh thông minh.

 

1.2. Về kinh tế số:

Phấn đấu kinh tế số chiếm trên 20% giá trị sản xuất trên địa bàn xã.

- Năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 6,2% trở lên.

- Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên trong tổng số doanh nghiệp.

- Đăng ký tối thiểu một sản phẩm nông sản hoặc các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp đặc thù của địa phương để xây dựng thương hiệu (sản phẩm OCOP) và đưa lên sàn thương mại điện tử.

- 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, làng nghề sản xuất, được tiếp cận chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

1.3. Xã hội số:

- Phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G.

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh trên 80%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên60%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số cá nhân trên 20%.

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác trên 65%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 50%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên 30%.

- Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 65%.

1.4. An toàn an ninh mạng:

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản trên 20%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giảipháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10%.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương và hội nhập quốc tế. Đề cao trách nhiệm, hành động của từng cán bộ, đảng viên đối với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT. Phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin trong cán bộ, công chức và trong cộng đồng, xã hội. Phổ cập, sử dụng dịch vụ Chính quyền số trong các giao dịch hành chính công đến tận các thôn trên địa bàn xã.

- Phát triển các mô hình liên kết giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

3.1. Tổ Công nghệ số cộng đồng xã:

- Tổ chức, triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn xã. Nghiên cứu, đề xuất với UBND xã về các giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số hướng tới Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đôn đốc, điều phối chung việc triển khai kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn xã.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên, và hướng dẫn, phối hợp với Tổ Công nghệ số Cộng đồng các thôn để công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đạt kết quả cao.

3.2. Công chức Văn hóa xã hội;

- Tham mưu triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Quỳnh Mỹ và các kế hoạch về chuyển đổi số mà UBND xã đã ban hành. Nâng cao hiệu quả hoạt độngCổng thông tin điện tử của xã.

- Tham mưu, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các bộ phận có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, bằng những hình thức thiết thực, phù hợp. Liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số, cải cách hành chính, quảng bá sản phẩm, lĩnh vực sản xuất đang phát triển tại địa phương.

- Phối hợp với Công chức Tài chính – Kế toán xã bố trí kinh phí nâng cấp Trang Thông tin điện tử của xã, duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử của đơn vị.Tham mưu các hoạt động chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao tại địa phương.

 

3.3. Công an xã:

- Chủ trì tham mưu,triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

- Tiếp tục phát huy vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số của xã. Tập trung khai thác tối đa vai trò của ứng dụng VNeID đảm bảo thuận lợi cho người dân sử dụng các tiện ích về y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

- Đẩy mạnh việc thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân đủ điều kiện.

- Phục vụ công tác chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các nhiệm vụ khác của Đề án số 06.

3.4. Công chức Tài chính Kế toán:

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án chuyển đổi số trình UBND xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành. Ưu tiên bố trí ngân sách để triển khai các ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đối số.

- Phối hợp với ngành văn hóa xã cho ý kiến về dự toán và nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương.

3.5. Công chức Văn phòng Thống kê.

- Trực tiếp hỗ trợ triển khai và hỗ trợ kỹ thuật vận hành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã.

- Theo dõi trên phần mềm Quản lý và điều hành văn bản việc gửi nhận văn bản, chữ ký số của bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.

- Vận hành có hiệu quả hệ thống Hội nghị trực tuyến tại UBND xã, đảm bảo kết nối các cuộc họp từ xã đến huyện, tỉnh.

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chế độ báo cáo của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

3.6. Công chức Địa chính – Xây dựng:

- Chủ trì tham mưu chuyển đổi số trong lĩnh vực công thương, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn xã, đặc biệt làthúc đẩy việc đưa các sản phẩm chủ lực, như: sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu.

- Quảng bá, kinh doanh qua các Sàn Thương mại điện tử trong nước và quốc tế, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử vùng nông thôn, hướng dẫn đào tạo, tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng khai thác, bán hàng trên các sàn Thương mại điện tử cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ sản xuất nông nghiệp nhằm liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Phối hợp với ngành Văn hóa Thông tin triển khai công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng chương trình chuyển đổi số tại địa phương.

3.7. Các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã:

-Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường triển khai các nhiệm vụ theo Đề án Chuyển đổi số của tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh.

3.8. Trạm Y tế xã:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các bệnh viện,các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành trên địa bàn xã.

3.9. Nhiệm vụ chung của đội ngũ Cán bộ, Công chức và các ban ngành đoàn thể.

- Tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số đến cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trên địa bàn xã.

- Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách, chương trình để phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, trước mắt khẩn trương triển khai đối với các dịch vụ thiết yếu.

- Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tích cực hướng dẫn, phục vụ tốt và kịp thời cho người dân, doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

- Tăng cường thực hiện ký số văn bản điện tử trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông.

- Tiếp nhận, giải quyết, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Thực hiện chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên hệ thống báo cáo của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Mỹ. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cụ thể, đội ngũ cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã phối hợp, tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng VH-TT huyện;

- TT Đảng ủy, UBMT TQVN xã;

- Các tổ chức chính trị xã hội;

- Cán bộ, Công chức có liên quan;

- Tổ CNS CĐ cấp xã, thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Chiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 32
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác