Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Quỳnh Mỹ  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ngày 16/03/2023

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Quỳnh Mỹ  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
XÃ QUỲNH MỸ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02 /BC-UBND

                 Quỳnh Mỹ, ngày  03 tháng 01 năm 2023

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Quỳnh Mỹ

 đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sát với tình hình thực tế đời sống người dân với nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức hội nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu, …

Ngoài ra, lực lượng chức năng của xã tích cực bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy; thực hiện chặt chẽ việc đăng ký và quản lý hộ tịch và chứng thực thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh hoạt động các tổ hòa giải ở cơ sở; tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng thói quen, nếp sống làm việc theo pháp luật trong cán bộ và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 01/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên:01/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 8/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 03/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 26,5/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 94,5/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi

Thông qua việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân  trong thi hành  và chấp hành pháp luật được nâng cao, thu hút các tổ chức, đoàn thể; tăng cường cơ chế phối hợp phân công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy, khuyến khích và thu hút sự quan tâm nhà nước và toàn xã hội đối với công tác này.

Tạo điều kiện cho việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật.

Thông qua đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thấy được thực trạng tiếp cận pháp luật của địa phương mình để từ đó có giải pháp cải thiện các điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Đồng thời, có điều kiện nhận diện và khắc phục hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững, dân chủ, hiện đại, văn minh. Giúp cán bộ, công chức trong thi hành công vụ nhận thức được những ưu điểm, tồn tại và hạn chế để từ đó rút ra kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ đối với nhân dân.

Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật còn giúp người dân ở cơ sở nắm bắt, thực hiện và được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình; phát huy quyền dân chủ trực tiếp; người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:

Trong thực tiễn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật địa phương không có khó khăn vướng mắc.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

Để khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, mô hình phù hợp như: Tại các nhà văn hóa  thôn bố trí các văn bản pháp luật hoặc các thủ tục hành chính liên quan đến sinh hoạt cộng đồng.

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã.Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường  ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện

Thời gian tới, cùng với đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện của địa phương, lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động; thực hiện đồng bộ, có chất lượng các tiêu chí; đồng thời, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

- Tiếp tục duy trì và phát huy các tiêu chí đã đạt được

- Phấn đấu tiêu chí 2 đạt điểm tối đa 30/30 điểm

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Mỹ kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xem xét, quyết định công nhận xã Quỳnh Mỹ, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Tờ trình đề nghị công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật

3. Phiếu lấy ý kiến đánh giá mô hình

 


Nơi nhận:
- UBND huyện Quỳnh Phụ
- Phòng tư pháp huyện Quỳnh Phụ;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 46
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác